• Az Ön árajánlatja üres

GDPR

törvény szerint a 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról, valamint a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 EP és R rendelet hatályon kívül helyezése 95/46 / EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) A személyes adatok védelme az adatkezelőben 2018.5.25-i hatállyal minden személyes adat kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően történik. 2016. április 27., az egyének védelméről a személyes adatok kezelése tekintetében, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, hatályon kívül helyezve a 95/46/EK irányelvet (Általános Adatvédelmi Rendelet – a továbbiakban: Rendelet).

 

 

Üzemeltető adatai

 

Üzemeltető azonosító adatok:

 

 

 

Cégnév: ADRIATIK STONE a.s.

Székhely: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Steuernummer: 2023660166

Adószám: SK2023660166

Bejegyezve: Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzéke

Szakasz: Sa

Betétszám: 10462 / N

A nevében eljár: Mazreku Feriz

 

 

Mi az adatvédelmi szabályzat?

 

Személyes adatait biztonságosan tároljuk, az ADRIATIK STONE a.s. biztonsági szabályzatának megfelelően. az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges ideig. Csak az üzemeltető férhet hozzá az Ön személyes adataihoz; az adatkezelő által a személyes adatok kezelésére felhatalmazott személyek; kijelölt közvetítők, akik a személyes adatokat az adatkezelő utasítása alapján, az adatkezelő megbízásából és az adatkezelő biztonsági politikájával összhangban kezelik, valamint azon jogalanyok, amelyek részére az adatkezelő jogszabály szerint köteles személyes adatokat szolgáltatni. Személyes adatairól biztonsági másolatot készítünk az üzemeltető megőrzési szabályainak megfelelően. Ha személyes adatairól biztonsági másolatot készítenek, akkor ezek az adatok az egyedi biztonsági mentési szabályoknak megfelelően törlésre kerülnek. A biztonsági mentési tárolókban tárolt adatok a biztonsági incidensek, különösen a biztonsági incidens miatti adatsérülések navigálására szolgálnak.

 

 

 

Milyen jogokkal illeti meg Önt, mint érintettet?

 

Az adatkezelőre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kérjen arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult az ilyen személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapni:

 

feldolgozási célok;

az érintett személyes adatok kategóriái;

a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat átadták vagy továbbítják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben tartózkodó címzettek;

lehetőség szerint a személyes adatok várható megőrzési idejét, vagy ha ez nem lehetséges, akkor annak meghatározásának szempontjait;

az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését vagy kezelésének korlátozását kérni való jog megléte, vagy az adatkezelés ellen tiltakozáshoz való jog;

panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

ha a személyes adatokat nem az érintetttől szerezték be, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ;

az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a 22. cikk (2) bekezdésében említett profilalkotást. A Rendelet 1. és 4. §-a alapján, és ezekben az esetekben legalább érdemi tájékoztatást az alkalmazott eljárásról, valamint az adatkezelés jelentőségéről és várható következményeiről az érintett számára.

 

 

Amennyiben személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítanak, az érintett jogosult tájékoztatást kapni a rendelet 46. cikke szerinti továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokról másolatot biztosít. Az üzemeltető az adminisztratív költségeknek megfelelő ésszerű díjat számíthat fel az érintett személy által kért további másolatokért. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást általánosan használt elektronikus formában kell megadni, kivéve, ha az érintett más módot kért. A másolat megszerzéséhez való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait."

 

 

 

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó téves személyes adatokat. Az adatkezelés céljaira tekintettel az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, ideértve kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

 

 

 

Törlési jog ("elfelejtés" jog):

 

Az érintett jogosult arra is, hogy az adatkezelőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, az adatkezelő pedig köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike ​​teljesül:

 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat megszerezték vagy más módon kezelték;

az érintett a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását. 1 levél a) vagy a 9. cikk (1) bekezdése 2 betű (a) Szabályzatok és – hacsak nincs más jogalap a feldolgozásra –;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a 21. cikk (2) bekezdése alapján. 1. pontja alapján, és nem haladja meg az adatkezelés jogos indokaitazaz az érintett személy tiltakozik a 21. cikk (2) bekezdésében előírt adatkezelés ellen. 2 Szabályzat;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat törölni kell az uniós jog vagy az adatkezelőre vonatkozó tagállam joga szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával összefüggésben gyűjtöttek személyes adatokat. rendelet 1. §-a.

A törlési jog nem érvényes, ha a feldolgozás szükséges:

 

a véleménynyilvánítás és az információszabadság gyakorlása;

az uniós jog vagy az adatkezelőre vonatkozó tagállam joga alapján adatkezelést előíró jogi kötelezettség teljesítése, vagy közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladat teljesítése;

a 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően a közegészségügy területén közérdekből. 2 betű h) és i) pontja, valamint a 9. cikk (2) bekezdése. rendelet 3. §-a;

közérdekű archiválási, tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai célból a 89. cikk (2) bekezdése szerint. 1. §-a szerint, ha a fent említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné vagy súlyosan megnehezíti az ilyen adatkezelés céljainak elérését, vagy

jogi igények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére.

 

 

Az adatkezelés korlátozásának joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelést az adatkezelőtől korlátozza az alábbi esetekben:

 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy olyan időtartam alatt, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények bizonyításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

az érintett személy a 21. cikk (1) bekezdése értelmében tiltakozott az adatkezelés ellen. 1. §-a alapján mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az üzemeltető jogos indokai felülmúlják az érintett jogos indokait.

 

 

Amennyiben a fentiek szerinti adatkezelés korlátozott, az ilyen személyes adat a megőrzés kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes ill. jogi személy, vagy nyomós közérdek vagy valamely tagállam. Az adatkezelő az adatkezelési korlátozás feloldása előtt tájékoztatja az érintettet, aki a fentiek szerint elérte az adatkezelési korlátozást.

 

 

 

Az adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerezze, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek anélkül továbbítsa. megakadályozza az adatkezelő, akinek a személyes adatokat közölték, ha: a) az adatkezelés a 6. cikk (2) bekezdése szerinti hozzájáruláson alapul; 1 levél a) vagy a 9. cikk (1) bekezdése 2 betű a) pontjában vagy a 6. cikk (1) bekezdése szerinti szerződésben 1 levél és b) ha a feldolgozás automatizált módon történik.

 

Az érintett jogosult az adattovábbításhoz való jogának gyakorlása során személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítani, amennyire ez technikailag lehetséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

 

A feldolgozás elleni tiltakozás joga, beleértve a profilalkotás elleni tiltakozást (ha van):

 

Az érintett jogosult arra, hogy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (2) bekezdése szerint végzett kezelése ellen. 1 levél e) vagy f) pontja, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotással szembeni kifogásokat is. Az adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja az adatkezeléshez szükséges, az érintett érdekeit, jogait és szabadságait felülmúló jogos indokokat, vagy a jogi igények bizonyításának, érvényesítésének vagy védelmének indokait. Ha a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából kezelik, az érintettnek jogában áll bármikor tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben azok ilyen direkt marketing. Ha az érintett tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, a személyes adatok ilyen célból a továbbiakban nem kezelhetők.

 

 

 

Panasztétel joga a felügyeleti hatósághoz:

 

Bármely egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, bármely érintett személynek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés tagállamában, ha úgy ítéli meg. hogy a személyes adatok kezelése: amely e rendeletbe ütközik. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a panaszost a panasz előrehaladásáról és eredményéről, beleértve a 78. cikk szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét.amelyhez az érintett indokolt esetben panaszával fordul, a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalát jelenti.

 

 

 

A feldolgozási hozzájárulás visszavonásának joga:

 

Ha a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, az adatkezelést megelőzően adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül. vagy a visszavonulása. A hozzájárulás visszavonásának jogát bármikor, még a hozzájárulás időtartamának lejárta előtt is, az érintett az alábbi módokon gyakorolhatja:

 

osobneudaje@aderiatikstone.com címre küldött e-mailben (a tárgyba írja be a "GDPR - hozzájárulás visszavonása" szöveget)

írásos kérelem elküldésével az üzemeltető székhelye: Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (a borítékon tüntesse fel a „GDPR – hozzájárulás visszavonása” szöveget).

 

 

Mi a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja? Melyek a személyes adatok címzettjei? Mennyi a kezelt személyes adatok megőrzési ideje? Továbbítja-e az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek? Minden információ megtalálható a táblázatban. Az üzemeltető adatkezelési tevékenységeinek nyilvántartása című melléklet

 

 

 

Az üzemeltető az Ön személyes adatait automatizált egyéni döntéshozatalhoz használja?

 

Az Üzemeltető nem használja fel az Ön személyes adatait automatizált döntéshozatalra, és nem alkalmaz profilalkotást a munkavállalókkal kapcsolatban.

 

 

 

Mik az üzemeltető jogos érdekei?

 

Az üzemeltető köteles ún arányossági teszt (összehasonlító teszt) abban az esetben, ha az ún. személyes adatkezelést kívánja jogalapként igénybe venni. jogos érdek.

 

Az üzemeltető jogos érdekei a Kbt. 6 par. 1 levél f) Szabályzat:

 

Ügyfélrekordok

A beszállítók nyilvántartása

Alkalmazotti nyilvántartások

Hálózati és információbiztonság

alkalmazottak kamerás felvétele 13. § bek. 4 ZP

kamerafelvétel

Az üzemeltető az érintettek személyes adatainak kezelését megelőzően az ún arányossági tesztet (összehasonlító tesztet) a fenti jogos érdekek mindegyikére vonatkozóan, amelyben értékelte annak jogosságát, szükségességét, megfelelőségét, arányosságát, valamint az érintettek jogainak és szabadságainak védelmét szolgáló megfelelő garanciák alkalmazását.

 

 

 

Mi a teendő, ha a személyes adatok kezelése jogi vagy szerződéses követelmény?

 

Ha a személyes adatok megadása jogszabályi/szerződéses előírás, Ön, mint érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni. A szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok megadásának elmulasztása a szerződéses jogviszony meghiúsulását vonhatja maga után.

 

 

 

Hogyan tiltakozhatok személyes adatainak kezelése ellen?

 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kifogás esetén Ön jogosult panaszt vagy kérelmet benyújtani írásban az üzemeltető ADRIATIK STONE as címére, Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, vagy e-mailben. : osobneudaje@adriatikstone.com. A személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszok/kérelmek kezelésével megbízott személy az osobneudaje@adriatikstone.com e-mail címre van kijelölve.